Ventspils nafta
 
 

VN 2012. gada 6.novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Atpakaļ

VN 2012. gada 6.novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2012. gada 5. oktobrī / Ventspils nafta

1. Vārda akciju konversija par uzrādītāja akcijām.

1.1. Konvertēt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 43 881 398 papīra formas vārda akcijas ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,-, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē, par 43 881 398 dematerializētām uzrādītāja akcijām ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,-, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

1.2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi veikt nepieciešamās darbības konvertēto 43 881 398 dematerializēto uzrādītāja akciju iegrāmatošanai AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”, fiksējot no vārda akcijām konvertēto uzrādītāja akciju īpašnieku sastāvu pēc ierakstiem akcionāru reģistrā uz atbilstošas statūtu grozījumu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā reģistrācijas dienu, kā arī veikt nepieciešamos ierakstus akcionāru reģistrā saistībā ar akciju konversiju.

1.3 Līdz ar konversiju saistīto statūtu grozījumu reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajā Komercreģistrā atzīt par spēku zaudējušām visas līdzšinējās papīra formas vārda akcijas, kas izsniegtas to līdzšinējiem īpašniekiem.

2. Grozījumi statūtos.

2.1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos (pielikumā Nr. ____).

3. Konvertēto uzrādītāja akciju iekļaušana regulētajā tirgū.

3.1. Iekļaut akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 43 881 398 uzrādītāja akcijas, kuras līdz šim nebija iekļautas regulētajā tirgū.

3.2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi izstrādāt un apstiprināt prospektu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” papildus 43 881 398 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā.

3.3. Uzdot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdei veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Ventspils nafta” papildus 43 881 398 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā.

4. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

4.1. Ievērojot, ka Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak) ir atstājis akciju sabiedrības „Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa amatu, ar 2012.gada 06.novembri atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa amata Lahsen Idiken un Jozef Hubertus Johannes Baardemans.

4.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 06.novembrī:

4.2.1. Lahsen Idiken;

4.2.2. Nafiset Negouch;

4.2.3. Jozef Hubertus Johannes Baardemans.

4.3. Noteikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro) ekvivalentu latos, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.


Rīgā, 2012.gada 5.oktobrī

Valdes priekšsēdētājs Simon Boddy

pdf_grey.jpg Grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos - projekts