Ventspils nafta
 
 

Paziņojums par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Atpakaļ

Paziņojums par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

2014. gada 8. maijā / Ventspils nafta

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (vienotais reģ. nr. 50003003091, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 11.jūnijā, plkst. 14.00, viesnīcā „Monika Centrum Hotels”, Elizabetes ielā 21, Rīgā.

Darba kārtība:

1.  2013.gada pārskatu apstiprināšana.

2. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskatu revīzijai.

3. Uzrādītāja akciju denominācija no latiem uz euro.

4.  Statūtu grozījumi.

5. Padomes vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2014.gada 11.jūnijā – no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2014.gada 3.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulcē 2014.gada 11.jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību: 

• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” mājas lapā www.vnafta.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “Ventspils nafta” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni  + 371 67715910.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā www.vnafta.lv.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcionāri var iepazīties no 2014.gada 28.maija līdz 2014.gada 10.jūnijam darba dienās no plkst.14.00 līdz 16.00 akciju sabiedrības “Ventspils nafta” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67715910, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā, kā arī tie būs pieejami akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā www.vnafta.lv. Par nepieciešamību pie reģistrācijas saņemt lēmuma projektu papīra formas atsevišķu eksemplāru akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrība „Ventspils nafta” vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas pa tālruni + 371 67715910.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā www.vnafta.lv.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 104 479 519.

 lemumprojekts_lv_08052014

grozijumi_statūti_projekts_08052014


Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde