Ventspils nafta
 
 

Paziņojums par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Atpakaļ

Paziņojums par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

2015. gada 26. martā / Ventspils nafta

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (vienotais reģ. nr. 50003003091, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 27.aprīlī, plkst. 14.00, viesnīcā „Monika Centrum Hotels”, Elizabetes ielā 21, Rīgā.


Darba kārtība:

1. 2014.gada pārskatu apstiprināšana.

2. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai.

3. Padomes vēlēšanas.

4. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2015.gada 27.aprīlī – no plkst. 13.30 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā. 

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2015.gada 17.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulcē 2015.gada 27.aprīlī. 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiskapilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” mājas lapā www.vnafta.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. 

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “Ventspils nafta” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni  + 371 67715910. 

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā www.vnafta.lv. 

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumuprojektiem akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcionāri var iepazīties no 2015.gada 13.aprīļa līdz 2015.gada 26.aprīlim darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00 akciju sabiedrības “Ventspils nafta” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67715910, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā, kā arī tie būs pieejami akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā www.vnafta.lv. Par nepieciešamību pie reģistrācijas saņemt lēmuma projektu papīra formas atsevišķu eksemplāru akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrība „Ventspils nafta” vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas pa tālruni + 371 67715910.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā www.vnafta.lv. 

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 104 479 519. 

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde

VN_akcionaru_tiesības_LAT


 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371 25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv 

www.vnafta.lv