Ventspils nafta
 
 

Par AS “Ventspils nafta” 2014. gada 12 mēnešu nerevidēto pārskatu

Atpakaļ

Par AS “Ventspils nafta” 2014. gada 12 mēnešu nerevidēto pārskatu

2015. gada 26. februārī / Ventspils nafta

AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrības (VN Koncerns) nerevidētie finanšu rezultāti par 2014. gada 12 mēnešiem ir sekojoši:

  • Neto zaudējumi 13,83 milj. EUR apmērā (2013.g.: neto zaudējumi 61,21 milj. EUR);
  • Konsolidētie ieņēmumi 161,87 milj. EUR apmērā (2013.g.: 166,73 milj. EUR);
  • Bruto peļņa 42,56 milj. EUR (2013.g.: 41,45 milj. EUR). 

VN Koncerna finanšu rezultātus par pārskata gadu ietekmēja vairāki atsevišķi darījumi:

Attiecībā uz AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrībām (LK Koncerns):

  • Iepriekš ziņotie ieņēmumi no daļēja izlīguma Londonas Augstākajā tiesā Antonio Gramsi Corporation lietā 20,5 milj. USD apmērā;
  • Uzkrājumi flotes vērtības samazinājumam 55,25 milj. USD apmērā.
  • Ieguldījuma AS „Latvijas Naftas tranzīts” vērtības samazinājums 8,34 milj. USD apmērā.

Attiecībā uz SIA "LatRosTrans"

  • Saistībā ar atlikušās tehnoloģiskās naftas izspiešanu no neizmantotiem naftas cauruļvadiem tika atzīti uzkrājumi ar naftas infrastruktūru saistīto aktīvu vērtības samazinājumam 25.21 milj. EUR apmērā, kā rezultātā tagad visai naftas infrastruktūrai pilnā apmērā ir atzīts vērtības samazinājums.
  • Izspiestās naftas daļas pārdošana 2014.gadā.

AS "Ventspils nafta" kā holdinga mātes sabiedrības (VN) zaudējumi 2014. gadā sasniedza 5,29 milj. EUR (2013.g.: zaudējumi 28,15 milj. EUR), kā iemesls galvenokārt ir atzītais vērtības samazinājums ieguldījumam meitas sabiedrībā – SIA „LatRosTrans” 9,67 milj. EUR apmērā (2013.g.: 47,32 milj. EUR). Pārskata gada neto rezultātu ietekmēja arī uzkrājums debitora parāda vērtības samazinājumam, ņemot vērā tirgus vērtību izmaiņas nekustamajiem īpašumiem, kas ir šī parāda nodrošinājums. Līdz ar to papildus uzkrājums SIA „LASCO Investment” parāda vērtības samazinājumam tika veikts 2,38 milj. EUR apmērā.

Savukārt, 2014. gada rezultātu pozitīvi ietekmēja saņemtās dividendes no ieguldījuma SIA “Ventspils nafta termināls”, kas bija 6,37 milj. EUR. VN administratīvās izmaksas pilnībā tiek segtas no sniegtiem vadības pakalpojumiem un procentu ieņēmumiem no izsniegtiem aizdevumiem un noguldītiem depozītiem. 2014. gadā neto procentu ieņēmumi bija 1,33 milj. EUR (2013.g.: 1,19 milj. EUR). 2014. gadā VN administratīvās izmaksas samazinājās par 200 tūkst. EUR līdz 950 tūkst. EUR (2013.g.: 1,15 milj. EUR). 

VN_Konsolidēts_nerevidēts pārskats par 2014. gada 12 mēnešiem 


Par AS “Ventspils nafta”

AS “Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS “Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS “Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA “LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS “Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998. gada 20. oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371 25959447

 E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv