Ventspils nafta
 
 

Kārtējās akcionāru sapulces 25.07.2013 lēmumu projekti

Atpakaļ

Kārtējās akcionāru sapulces 25.07.2013 lēmumu projekti

2013. gada 10. jūlijā / Ventspils nafta

 AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2013. GADA 25.JŪLIJA

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI

                                      

1. 2012.gada pārskatu apstiprināšana

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2012.gadu.

2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2012.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu (pielikumā Nr. ____).

3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2012.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

2. 2012.gada peļņas izlietošana

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2012. gada peļņu LVL 258 179 (divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi lati) apmērā ieskaitīt pārējās rezervēs

3. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskatu revīzijai

1. Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2013.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).

2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2013.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2013.gada budžeta ietvaros.


Rīgā, 2012.gada 26. jūnijā

Valdes priekšsēdētājs                                                                         Simon Boddy