Ventspils nafta
 
 

Biežāk uzdotie jautājumi par AS “Ventspils nafta” obligāto akciju atpirkumu

Atpakaļ

Biežāk uzdotie jautājumi par AS “Ventspils nafta” obligāto akciju atpirkumu

2015. gada 19. oktobrī / Ventspils nafta

Kāpēc AS “Ventspils nafta” lielākais akcionārs ir izteicis obligāto akciju atpirkuma piedāvājumu?

Šā gada 17. septembrī AS “Ventspils nafta” saņēma informācija no tās akcionāra “Euromin Holdings (Cyprus) Limited” (100% Vitol grupai piederošs uzņēmums) par to, ka akcionārs ir iegādājies vēl papildu 43,25% jeb 45 190 423 uzņēmuma akcijas. Līdz ar to “Euromin Holdings (Cyprus) Limited” šobrīd pieder 93,24% AS “Ventspils nafta” akciju.

Normatīvie akti paredz – ja kāds akcionārs ir ieguvis 50% un vairāk akciju, tam ir pienākums izteikt obligāto atpirkšanas piedāvājumu mazākuma akcionāriem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi “Euromin Holdings (Cyprus) Limited” piedāvāto vienas akcijas atpirkuma cenu: 4.56 EUR.

Kā es varu pārliecināties, vai man pieder AS “Ventspils nafta” akcijas?

Ja persona zina, ka tai pieder akcijas, bet kopš iegādes brīža ar tām nekas nav darīts un tās nav pārvestas uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā, tad tās joprojām glabājas Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistrā.

Lai noskaidrotu informāciju par sev piederošām akcijām, īpašniekam ar personu apliecinošu dokumentu ir jādodas uz Latvijas Centrālo depozitāriju, kur būs iespējams bez maksas uzzināt, kādas un cik akcijas viņam pieder un vai par šīm akcijām ir uzkrājušās dividendes.

Informāciju par akcijām var saņemt arī elektroniskā veidā, caur Lursoft. Lursoft datu bāzei var pieslēgties arī izmantojot savu internetbanku (t.i., nav obligāti jābūt Lursoft abonentam). Pakalpojuma maksa privātpersonām – 1.42 EUR.

Atrašanās vieta:
Latvijas Centrālais depozitārijs
Vērtspapīru uzskaites un norēķinu departaments
Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050
Tālr.: +371 67 212 431
E-pasts: lcd.riga@nasdaq.com

Darba laiks:
Darba dienās 8:30 – 17:30
piektdienās un pirmssvētku dienās 8:30 – 16:30

Vai Centrālajā depozitārijā varu uzzināt arī par saviem radiniekiem un viņiem piederošām AS “Ventspils nafta” akcijām?

Informāciju no Sākotnējā reģistra par personai piederošajām akcijām var saņemt tikai persona par sevi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai tās pilnvarots pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Vai AS “Ventspils nafta” akcijas var tikt mantotas?

Mantotas tiek pilnīgi visas akcijas - gan tās, kas glabājušās īpašnieka vērtspapīru kontā, gan tās akcijas, kas glabājušās Sākotnējā reģistrā.

Lai noskaidrotu, vai Sākotnējā reģistrā atrodas akcijas, kas piederējušas mirušajam, notārs vai tiesu izpildītājs, kas kārto konkrēto mantojuma lietu, sūta rakstisku pieprasījumu uz Latvijas Centrālo depozitāriju. Latvijas Centrālais depozitārijs uz saņemto pieprasījumu sagatavo un nosūta rakstisku atbildi – izziņu no Sākotnējā reģistra.

Persona - mantinieks dodas uz banku, atver vērtspapīru kontu un uz mantojuma apliecības pamata dereģistrē mantojumā saņemtās akcijas – tās tiek ieskaitītas mantotāja vērtspapīru kontā.

Ko man darīt, ja es vēlos pārdot savas AS “Ventspils nafta” akcijas, bet tās atrodas Sākotnējā reģistrā?

Lai akciju īpašnieks varētu brīvi rīkoties ar sev piederošajiem vērtspapīriem, tai skaitā tos pārdot, īpašniekam ir jāveic vērtspapīru dereģistrācija.

Dereģistrācija ir akciju pārskaitīšana pēc to īpašnieka rīkojuma no Sākotnējā reģistra uz īpašnieka vērtspapīru kontu pie kontu turētāja (bankā vai brokeru sabiedrībā).

Akciju īpašniekam bankā vai brokeru sabiedrībā ir jāatver vērtspapīru konts un jāiesniedz dereģistrācijas uzdevums. Atsevišķas bankas piedāvā šo iespēju veikt interneta bankā.

Banka vai brokeru sabiedrība nosūta Latvijas Centrālajam depozitārijam dereģistrācijas pieprasījumu, pēc kura Depozitārijs pārskaita akcijas uz banku vai brokeru sabiedrību.

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-saraksts.

Kas man praktiski ir jādara, lai pārdotu man piederošās AS “Ventspils nafta” akcijas? 

Akcionārs, kurš ir dereģistrējis savas akcijas un vēlas pieņemt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, var brīvi izvēlēties vienu no diviem veidiem, kādā pārdot sev piederošās akcijas.

1. Piedāvājuma pieņemšana, izmantojot Biržas sistēmu

Akcionārs, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kura ir Biržas biedrs, starpniecību dod akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams Biržas tirdzniecības sistēmā Genium INET, RSE Equities IPO tirgus segmentā.

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kuras ir Biržas biedri: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=members&lang=lv.

Akciju pārdošanas uzdevumā jānorāda vērtspapīrs, vērtspapīru skaits un cena, kurai jābūt vienādai ar akciju atpirkšanas prospektā noteikto atpirkšanas cenu. Akciju pārdošanas uzdevumā norādītais akciju skaits nedrīkst pārsniegt maksimālo atpērkamo akciju skaitu.

Akciju pārdošanas uzdevumus Biržas Tirdzniecības sistēmā varēs iesniegt noteiktajā piedāvājuma termiņā (17. novembris) katru tirdzniecības dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Pēdējā piedāvājuma termiņa dienā 17. novembrī akciju pārdošanas uzdevumus varēs iesniegt līdz plkst. 13:00. Piedāvājuma dienā plkst. 15:30 pēdējā notiks akciju pārdošanas uzdevumu savietošana ar pirkšanas uzdevumu. 

2. Piedāvājuma pieņemšana, izmantojot LCD organizēto ārpusbiržas norēķinu sistēmu

Akcionārs ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību dod akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas) un norēķini veicami saskaņā ar vienlaicīguma principu.

Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

  1. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un viņam ir piešķirts personas kods) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
  2. pircēja (Piedāvātāja) nosaukums un reģistrācijas numurs – EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, reģistrācijas numurs Kiprā: HE69529;
  3. pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;
  4. pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā akcionārs vēlas saņemt samaksu par akcijām, un kredītiestāde, kurā akcionāram ir atvērts norēķinu konts;
  5. pircēja (Piedāvātāja) finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0086 4102 99102026537, AS “LHV Pank”;
  6. pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000100816;
  7. pārdodamo akciju skaits;
  8. vienas akcijas atpirkšanas cena – 4.56 EUR;
  9. norēķinu datums - 23. novembris;
  10. pieteikuma iesniegšanas iemesls – AKCIJU SABIEDRĪBA “VENTSPILS NAFTA” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc noteiktā piedāvājuma termiņa beigām (17. novembris) kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada LCD norēķinu sistēmā.

Nauda par pārdotajām akcijām tiks saņemta piektajā dienā pēc atpirkuma termiņa beigām.

Piedāvājuma termiņš ir 30 kalendārās dienas sākot ar 2015. gada 19. oktobri (līdz 2015. gada 17. novembrim, ieskaitot).

Vai pēc AS “Ventspils nafta” akciju dereģistrācijas varēšu saņemt arī akcionāriem iepriekš izmaksātās dividendes?

Nākamās nedēļas pirmdienā, pēc tam, kad veikta akciju dereģistrācija, Centrālais depozitārijs pārskaita bankai vai brokeru sabiedrībai arī uzkrātās dividendes, kuras tiek ieskaitītas akciju īpašnieka naudas kontā. 

AS “Ventspils nafta” vēsturiski izmaksātās dividendes akcionāriem:

Gads LVL uz vienu akciju EUR* uz vienu akciju
1998 0.03 0.04
1999 0.03 0.04
2003 0.01 0.01
2009 0.48 0.68

*izmantojot Latvijas Bankas noteikto kursu 2014. gada 1. janvārī: 1 EUR = 0,702804 LVL

Katram akcionāram pašam Valsts Ieņēmumu dienestā ir jānomaksā nodoklis no kapitāla pieauguma, ja tāds veidojas. Ja peļņa tiek sadalīta un lēmums par dividenžu izmaksu tiek pieņemts līdz 2010. gada 1. janvārim, tad tās ar iedzīvotāja ienākuma nodokli netiek apliktas.

Vai man ir obligāti jāpārdod AS “Ventspils nafta” akcijas?

Obligātais akciju atpirkums neuzliek pienākumu mazākuma akcionāriem pārdot savas akcijas. Katram akcionāram pašam ir jāizlemj, vai piedāvātā cena viņu apmierina. 

Kādā gadījumā mazākuma akcionāriem ir obligāti jāpārdod savas akcijas?

Iegūstot savā īpašumā 95% un vairāk akciju,  “Euromin Holdings (Cyprus) Limited” ir tiesības mazākuma akcionāriem izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums var tikt izteikts pēc tam, kad AS "Ventspils nafta" akcionāru sapulce pieņems lēmumu par visu AS "Ventspils nafta" akciju izslēgšanu no biržas. Šajā gadījumā mazākuma akcionāri nevarēs izvēlēties – grib vai negrib pārdot savā īpašumā esošās uzņēmuma akcijas. Akcijas no mazākuma akcionāru bankas vērtspapīru kontiem automātiski tiks pārskaitītas lielajam akcionāram un pretī katrs mazākuma akcionārs saņem naudu savā bankas naudas kontā, kas piesaistīts attiecīgajam vērtspapīru kontam. 

Ja akcijas ir Sākotnējā reģistrā, tad akcionāram šo akciju vietā automātiski tiek piešķirtas „tiesības uz naudu”. Lai īpašnieks saņemtu šo naudu, būs jāiet uz banku un jāveic dereģistrācijas process, tikai šoreiz „tiesībām uz naudu”.

Kāda ir bijusi AS “Ventspils nafta” akciju cena pēdējos trīs gados?

AS “Ventspils nafta” akciju cenas izmaiņas pēdējo trīs gadu laikā, EUR

VN_shares_graph.png