Ventspils nafta
 
 

AS “Ventspils nafta” revidēts konsolidētais gada pārskats par 2014. gadu

Atpakaļ

AS “Ventspils nafta” revidēts konsolidētais gada pārskats par 2014. gadu

2015. gada 24. martā / Ventspils nafta

AS “Ventspils nafta” mātes sabiedrība 2014. gadā mazina zaudējumus 

AS “Ventspils nafta” (VN) zaudējumi 2014. gadā samazinājās līdz 5,28 miljoniem EUR, salīdzinot ar 28,15 miljonu EUR zaudējumiem 2013. gadā. Galvenais iemesls ir atzītais vērtības samazinājums ieguldījumam meitas sabiedrībā – SIA “LatRosTrans” 9,67 miljonu EUR apmērā, 2013. gadā šī ieguldījuma vērtības samazinājums bija 47,32 miljoni EUR. Pārskata gada neto rezultātu ietekmēja arī uzkrājums debitora parāda vērtības samazinājumam 2,38 miljonu EUR apmērā, ņemot vērā tirgus vērtību izmaiņas nekustamajiem īpašumiem, kas ir šī parāda nodrošinājums. Savukārt, 2014. gada rezultātu pozitīvi ietekmēja saņemtās dividendes no ieguldījuma SIA “Ventspils nafta termināls” 6,37 miljonu EUR apmērā.

2014. gadā neto procentu ieņēmumi bija 1,33 miljoni EUR, bet gadu iepriekš tie bija 1,19 miljoni EUR. VN administratīvās izmaksas 2014. gadā samazinājās aptuveni par 200 tūkstošiem EUR līdz 952 tūkstošiem EUR (2013.: 1,15 miljoni EUR), kuras pilnībā tiek segtas no sniegtajiem vadības pakalpojumiem un procentu ieņēmumiem no izsniegtajiem aizdevumiem un noguldītajiem depozītiem. 

AS “Ventspils nafta” koncerna darbības rezultāti 

AS “Ventspils nafta” (VN) un tās meitas sabiedrību (koncerns) neto apgrozījums 2014. gada laikā samazinājās par 3% līdz 161,87 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2013. gadu, kad apgrozījums bija 166,73 miljonu EUR apmērā. Savukārt neto zaudējumi saruka līdz 13,98 miljoniem EUR. Koncerna bruto peļņa palielinājās par 2,7% no 41,45 miljoniem EUR līdz 42,56 miljoniem EUR.

Koncernam 2014. gads bija izaicinājumu pilns. Papildus ilgtermiņa izaicinājumiem attiecībā uz Krievijas mērķiem novirzīt naftas produktu eksportu uz tās iekšzemes ostām, arī ģeopolitiskā spriedze raisīja papildu neskaidrību par koncerna perspektīvām tuvākajā nākotnē.

Koncerna finanšu rezultātus ietekmēja iepriekš ziņotie ieņēmumi no daļēja izlīguma Londonas Augstākajā tiesā Antonio Gramsi Corporation lietā 20,05 miljonu USD apmērā.  Pārskata gada neto rezultātu ietekmēja arī uzkrājumi, kas izveidoti flotes vērtības samazinājumam 55,25 miljonu USD apmērā, un ieguldījuma AS “Latvijas Naftas tranzīts” vērtības samazinājums 8,34 miljonu USD apmērā. Savukārt pēc atlikušās tehnoloģiskās naftas izspiešanas no neizmantotajiem naftas cauruļvadiem visai naftas transportēšanas infrastruktūrai pilnā apmērā ir atzīts vērtības samazinājums 25,21 miljonu EUR apmērā. Neto peļņa 2014. gadā no izspiestās naftas daļas pārdošanas ir 13,7 miljonu EUR.  

Finanšu rezultāti VN koncerna revidētajā pārskatā būtiski neatšķiras no neauditētā pārskata un ir sekojoši:

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

   

2014

2013

 

 

EUR'000

EUR'000

 

 

   

Neto apgrozījums

 

161 869

166 729

Sniegto pakalpojumu izmaksas

 

(119 309)

(125 277)

Bruto peļņa

 

42 560

41 452

Vispārējās un administrācijas izmaksas

 

(10 974)

(10 960)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

 

38 091

1 689

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

 

(11 052)

(6 683)

Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās

 

(71 189)

(80 932)

Finanšu ieņēmumi

 

9 911

1 631

Finanšu izmaksas

 

(7 524)

(12 437)

Zaudējumi pirms nodokļiem

 

(10 177)

(66 240)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 

(3 801)

5 026

Pārskata gada zaudējumi

 

(13 978)

(61 214)

 

 

   

Attiecināmi uz:

 

   

   Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem

 

(7 611)

(39 874)

   Nekontrolējošo līdzdalību

 

(6 367)

(21 340)

   

(13 978)

(61 214)

       

Zaudējumi uz akciju (eiro uz akciju),
   attiecināmi uz Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem:

(0,07)

(0,38)

Zaudējumi uz akciju (eiro uz akciju)

 

(0,13)

(0,59)

       

Galvenie finanšu rādītāji

 

2010

2011

2012

2013

2014

Apgrozījums (milj. EUR)

159,39

168,24

193,04

166,73

161,87

Neto peļņa/ (zaudējumi) (milj. EUR)

(93,3)

(17,34)

5,51

(61,21)

(13,98)

Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. EUR)

% no apgrozījuma

 

56,27

35,3%

 

57,71

34,3%

 

72,08

37,3%

 

69,91

41,9%

 

63,85

39,4%

EBITDA (milj. EUR)

% no apgrozījuma

34,22

21,5%

33,21

19,7%

57,37

29,7%

51,89

31,1%

59,91

37,0%

EBIT (milj. EUR)

% no apgrozījuma

(0,54)

(0,3%)

1,57

0,9%

23,65

12,3%

23,45

14,1%

38,62

23,9%

Aktīvu atdeve (%)

(10,4%)

(1,9%)

0,6%

(8,6%)

(2,0%)

Kapitāla atdeve (%)

(14,56%)

(2,90%)

0,94%

(11,16%)

(2,84%)

Peļņa / (zaudējumi) uz akciju (EUR)

(0,41)

(0,10)

0,06

(0,38)

(0,07)

Likviditātes rādītājs

2,58

3,43

3,66

3,02

3,79

Dividendes (EUR par akciju)

-

-

-

-

-

Pielikumā VN koncerna revidētais 2014. gada pārskats, VN mātes sabiedrības revidētais 2014.gada pārskats, kā arī korporatīvās pārvaldības ziņojums. 

Ventspils_nafta_Group_LAT_2014

Ventspils_nafta_Parent_LAT_2014.

Ventspils_nafta_Korporatīvās_pārvaldības_ziņojums_2014


Par AS “Ventspils nafta” 

AS “Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS “Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 

AS “Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA “LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS “Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998. gada 20. oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371 25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

 

www.vnafta.lv