Ventspils nafta
 
 

AS “Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

AS “Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

2013. gada 25. jūlijā / Ventspils nafta

1. 2012.gada pārskatu apstiprināšana.

  1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2012.gadu.
  2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2012.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu (pielikumā Nr. ____).
  3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2012.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


2. 2012.gada peļņas izlietošana.
Atlikt 2013.gada 25.jūlija akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces otrajā darba kārtības jautājuma „2012.gada peļņas izlietošana” izskatīšanu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


3. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskatu revīzijai.

  1. Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2013.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).
  2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2013.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2013.gada budžeta ietvaros.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Rīgā, 2013.gada 25.jūlijā
Valdes priekšsēdētājs Simon Boddy