Ventspils nafta
 
 

AS “Ventspils nafta” 2015. gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Atpakaļ

AS “Ventspils nafta” 2015. gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2015. gada 13. aprīlī / Ventspils nafta

1. 2014.gada pārskatu apstiprināšana

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2014.gadu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2014.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

3) Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2014.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

4) Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2014.gada zaudējumus EUR 5 284 841 (pieci miljoni divi simti astoņdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro) apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

 

2. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai 

1) Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2015.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).

2) Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2015.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz  EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

3. Padomes vēlēšanas

1) Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2015.gada 27.aprīli Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Simon Boddy, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Yulia Vereshchagina, Rudolf Meroni, David Guy Anstis, Jāni Berķi, Nauri Berķi un Ivaru Bērziņu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2015.gada 27.aprīli:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

4. ______________________;

5. ______________________;

6. ______________________;

7. ______________________;

8. ______________________;

9. ______________________;

10. ______________________;

11. ______________________;

3) Uzdot ________________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu EUR 0.00 (nulle euro) apmērā gadā. 


4. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejai. 

1) Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 6.novembrī:

1. Lahsen Idiken, dzimis [..], adrese: [..];

2. Nafiset Negouch, dzimusi [..], adrese: [..];

3. Jozef Hubertus Johannes Baardemans, dzimis [..], adrese: [..].

2) Noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 10 000,- (desmit tūkstoši euro), pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde

  

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371 25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv 

www.vnafta.lv