Ventspils nafta
 
 

AS “Ventspils nafta”  2014. gada 11.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

AS “Ventspils nafta”  2014. gada 11.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

2014. gada 11. jūnijā / Ventspils nafta

1. 2013.gada pārskatu apstiprināšana

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2013.gadu.

2) 2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2013.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

3) Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2013.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).

4) Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2013.gada zaudējumus LVL 19 784 420 (deviņpadsmit miljoni septiņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit latu) apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 99.97% balsu balsojot “par”.

 

2. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskatu revīzijai

 

1) Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2014.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).

2) Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2014.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz  EUR 21 000 (divdesmit viens tūkstotis euro) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 99.97% balsu balsojot “par”.

 

3. Uzrādītāja akciju denominācija no latiem uz euro.

 

1) Veikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” uzrādītāja akciju denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 104 479 519 (viens simts četri miljoni četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit) uzrādītāja akcijās ar katras uzrādītāja akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi).

2) Noteikt, ka akciju sabiedrības „Ventspils nafta” uzrādītāja akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 2014.gada 30.jūnijs (dienas beigas).

3) Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” uzrādītāja akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR 2 389 635,77 (divi miljoni trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 77 centi)  apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības „Ventspils nafta”  rezervēs.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 100.00% balsu balsojot “par”.

 

4. Statūtu grozījumi

 

Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos (pielikumā Nr. ____).

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 100.00% balsu balsojot “par”.

 

5. Padomes vēlēšanas

 

1) Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2014.gada 11.jūniju Vladimir Egger, dzimis 1952.gada 11.decembrī, Mikhail Dvorak, dzimis 1970.gada 28.janvārī, Javed Ahmed, dzimis 1969.gada 23.jūlijā, Rubil Yilmaz, dzimis 1972.gada 10.aprīlī, Simon Boddy, dzimis 1955.gada 8.februārī, Christophe Theophanis Matsacos, dzimis 1963.gada 10.martā, David Guy Anstis, dzimis 1964.gada 1.septembrī, Rudolf Meroni, dzimis 1953.gada 26.aprīlī, Jāni Berķi, personas kods 180784 – 11666, Nauri Berķi, personas kods 071080 – 11652 un Ivaru Bērziņu, personas kods 170478 – 12956.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 99.97% balsu balsojot “par”.

 

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2014.gada 11.jūniju:

1. Vladimir Egger; 

2. Rubil Yilmaz;

3. Simon Boddy; 

4. Andrea Schlaepfer;

5. Varvara Maximova;

6. Yulia Vereshchagina;

7. Rudolf Meroni;

8. David Guy Anstis;

9. Jāni Berķi;

10. Nauri Berķi;

11. Ivaru Bērziņu.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

 

3) Uzdot Vladimir Egger sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu EUR 0.00 (nulle euro) apmērā gadā.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 99.95% balsu balsojot “par”.

 

 

AS "Ventspils nafta" Valde