Ventspils nafta
 
 

AS „Ventspils nafta“ 2013. gada 17. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Atpakaļ

AS „Ventspils nafta“ 2013. gada 17. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2013. gada 2. oktobrī / Ventspils nafta

 

AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2013. GADA 17.OKTOBRA

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI


1.    Padomes locekļu atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana.

1.Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2013.gada 17.oktobri Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos, Oļegu Stepanovu, Igoru Skoku, Genadiju Ševcovu un Ivaru Bērziņu.

2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2013.gada 17.oktobri:

1)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

2)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

3)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

4)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

5)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

6)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

7)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

8)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

9)    __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

10) __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;

 

11) __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________.

 

3. Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4. Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde