Ventspils nafta
 
 

A/s „Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

A/s „Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

2012. gada 25. jūlijā / Ventspils nafta

1. 2011.gada pārskatu apstiprināšana

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2011.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2011.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 2. 2011.gada peļņas izlietošana

Atlikt 2012.gada 25.jūlija akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces otrajā darba kārtības jautājuma „2011.gada peļņas izlietošana” izskatīšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai

Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2012.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).

Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2012.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2012.gada budžeta ietvaros.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4. Statūtu grozījumi

Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5. Par AS „Ventspils nafta” Padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas Padomes ievēlēšanu.

Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2012.gada 25.jūliju Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos, David Guy Anstis, Rudolf Meroni, Jāni Hāzi, Aivaru Gobiņu un David Alexander Schlaff.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2012.gada 25.jūliju: 

Vladimir Egger;

Christophe Teophanis Matsacos;

Mikhail Dvorak;

Javed Ahmed;

Rubil Yilmaz;

Mark Morrell Ware;

Oļegs Stepanovs;

Igors Skoks;

Genādijs Ševcovs;

Olafs Berķis;

Ivars Bērziņš.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvā balsojumā akcionāriem sadalot balsis.

Uzdot Vladimiram Egeram (Vladimir Egger) sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri, kas pārstāv 92,79% no balsstiesīgajām akcijām

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde